همکار فایل

ترجمه سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها

ترجمه مقاله انگلیسی
Bank–SMEs relationships and banks’ risk-adjusted profitability

SME در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها


تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه:
تحقیقات اساساً عملکرد بانک های داخلی و عامل خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. عوامل داخلی اینگونه تعریف می شوند:
آنان نظریه ی مدیریت بانک را کنترل می کنند، در حالی که عوامل خارجی فراتر از کنترل هستند (راسیاه 2010).
تحقیقات قبلی در مورد ساختار هزینه در بانک ها ذکر شده است، اندازه ی بانک و مقیاس اقتصاد در ارتباط است. تفاوت در اهداف مدیریت بانک وجود دارد. همچنین به عنوان گوناگونی های استراتژی با سپرده های بانکی/ اعتباری دارای استراتژی است. دارایی ها و نمونه کارها دارای مسئولیت است.خرید