همکار فایل

ترجمه مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سود

ترجمه مقاله انگلیسی
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN FREE CASH FLOWS AND EARNINGS MANAGEMENT


مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سود

تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
بطور طبیعی همه افراد برای افزایش ثروت خود به منظور به حداکثر رساندن سود امنیت و غیره و اقلام می کند. این گرایش ها فرصتی مناسب ( به منظور به حداکثر رساندن ثروت خود با سرمایه گذاری را فراهم می کند. با این حال افرادی که قادر به مدیریت سود خود نیستند. به آنها افرادی را برای انجام این کار استخدام می کنند با توجه به این نظریه گروه اول مدیران و یا صاحبان سرمایه ها هستند.

خرید