همکار فایل

ترجمه معیار و عملکرد صنعت

ترجمه مقاله انگلیسی
Benchmarking and industry performance


معیار و عملکرد صنعت

تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
در این مقاله من به تعریف معیار از طریقیک تابع در نقشه با دو آرگومان یعنی محک زدن شرکت و خروجی ان پرداخته ایم. که به صورت یک بردار اسکالر از صنعت سازمان یعنی بهره وری شرکت است. یک نقشه برداری خلاصه از برنامه های شرکت جهت شناسایی بهترین فناوری ها و یا معیار برای شرکت انجام شده است.

خرید