همکار فایل

دو نمونه جديد ميكرو الكترونيك

ترجمه مقاله انگلیسی
Two New Low-Power and High-Performance
Full Adders


دو نمونه جديد با قدرت كم و كارايي بالا

تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه
عمليات رياضي به طور گسترده اي در بسياري از سيستم هاي ميكرو الكترونيك مورد استفاده قرار مي گيرد. علاوه  بر اين عمليات رياضي اساس معادلات ديگري نيز مي باشد. بنابراين سلولهاي يك بيتي مهم ترين و اساسي ترين واحد محاسبه يك سيستم است بديهي  است بهبود عملكرد ان بطور مستقيم باعث عملكرد كل سيستم خواهد شد. استفاده گسترده از اين عمليات در توابع توسط بسياري از محققين مشتاق انجام شده و چنديت نوع سبك مختلف براي اجراي سلولهاي يك بيتي در سالهاي اخير پيشنهاد نمودند

خرید