همکار فایل

ترجمه تجزيه و تحليل موتور

ترجمه مقاله انگلیسی
A Novel Internal Fault Analysis of a Brushless DC Motor
Using Winding Function Theory:


تجزيه و تحليل موتور DC بدون مكنده با استفاده از تئوري تابع سيم پيچ.

تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
دانلود متن انگلیسی

1-    مقدمه
موتورهاي الكتريكي نقش مهمي در كارامدي صنايع و فرآيندها دارند. عوارض جانبي ناشي از گرما و لرزش به طور طبيعي وجود دارد و گاهي اوقات به زوال تدريجي موتورهاي الكتريكي  منجر  مي شود. و شكست نهايي سيم پيچ را در دستگاه باعث مي شود. اين شكست داخلي گشتاور را افزايش مي دهد كه عملكرد دستگاه را زير سئوال مي برد درك و تشخيص اختلالات در موتور كمك خواهد كرد. تا از اين تخريب هاي زياد جلوگيري شود. بسياري از تحقيقات  نشان مي دهد كه اكثريت الكترو و موتورها با استاتور هاي سيم پيچي شده دچار خراب مي شود كه به دليل عايق هاي آن است.

خرید