همکار فایل

اهداف استفاده انرژی های تجدید پذیر

ترجمه مقاله انگلیسی
The renewableenergytargetsoftheMaghrebcountriesImpact onelectricitysupplyandconventionalpowermarkets:


اهداف استفاده انرژی های تجدید پذیر در کشور مغرب : تاثیر در تامین برق و بازارهای قدرت متعارف

تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه
بازارهای برق شمال آفریقا در یک مرحله تحول سریع هستند افزایش تقاضای برق که ناشی از رشد اقتصاد و تغییرات جمعیتی و پیشرفت شهرنشینی بوجود آمده است. لذا کشورهای منطقه مسرانه به دنبال افزایش تولید برق خود بوده و شبکه های برق خود را ارتقاء داده اند با این حال پروژه های زیر بنایی برق هنوز هم با موانعی با توجه به ساختار بازار انعطاف ناپذیر برق در بسیاری از کشورهای شمال آفریقا روبرو است.

خرید