همکار فایل

نقش دولت در اقتصاد

نقش دولت در اقتصاد
تعداد صفحات: 25
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

جايگاه دولت در مكاتب ليبراليستي :
1 ) مكاتب قبل از كلاسيك :
پيش از نظريه دولت در مكتب كلاسيك و كاوش در آراي اسميت در اين زمينه مناسب است كه محيط اجتماعي فراهم آورندة اين تفكر ارزيابي شود پس در اين بخش به مطالعه جايگاه دولت در مكاتب قبل از كلاسيك مي پردازيم.


فهرست مطالب

مقدمه

دولت در مکاتب لیبرالیستی

دولت در اقتصاد کینزی

دولت در اقتصاد سوسیالیستی

دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماهیت و ساختار دولت ایران

منابع و مأخذ


خرید