همکار فایل

بررسی تاثیر اختلال درانتقال خواص در نانوروبانهای

ترجمه مقاله انگلیسی
تاثیر نقص لبه ای و نوسانات بلقوه در خواص انتقال نانو روبانهای گرافن
Influence of Edge Defects, Vacancies, and Potential
Fluctuations on Transport Properties of Extremely
Scaled Graphene Nanoribbons


تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده :
شبیه سازی انتقال کوانتومی مربوط به یک اتم بزرگ، برای بررسی تاثیر اختلال درانتقال خواص در نانوروبانهای بسیار کوچک با طول 10 نانومتر و عرض 1-4nm در این مقاله بررسی خواهد شد. در این مقاله وابستگی بر فاصله انتقال و رسانایی در نسبت به چگالی نقص لبه ای چگالی جای خالی و دامنه نوسان بالقوه است. برای کوچکترین شبکه ها با تراکم نقص شبکه واقعی افزایش فاصله انتقال تا 300 درصد امکان دارد. همچنین تنوع نسبتا بالایی از فاصله انتقال گزارش شده است.  در مقابل در می یابیم که نوسانات بالقوه تاثیر ناچیزی بر فاصله انتقال داشته و باعث افزایش نسبتا کم مقدار ON , OFF مي شود.

كليد واژه: نقص در صفحه  و لبه،  نانوروبانهای گرافن (GNRS) تابع شبيه سازي غیر تعادلی (NEGF)،پتانسیل نوسانات ، فاصله انتقال و پست هاي خالي.


خرید