همکار فایل

ترجمه مقاله تشخیص حالت چشم

ترجمه مقاله
تشخیص حالت چشم  در نورهای مختلف با استفاده از تئوری رتینکس

Eye detectionundervaryingilluminationusingtheretinextheory


تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
دانلود متن انگلیسی


تا به حال بسیاری از مطالعات برای تشخیص چشم توسط محققان انجام شده است. مطالعات اولیه ای تجزیه و تحلیل موقعیت چشم بوده است. در این مطالعات لبه های مجزا در الگوی چشم برای تشخیص دقیق چشم به طور عمده استخراج شده است. نتایج آنها نشان می دهد که روش مبتنی  بر این طرح ریزی عملکرد با سرعت بالا به دست می دهد

خرید