همکار فایل

ترجمه مدل شناسایی خستگی راننده

ترجمه مقاله انگلیسی

مدل شناسایی خستگی راننده بر اساس ترکیب اطلاعات و شبکه ی بایسین پویا
A driver fatigue recognition model based on information fusion
and dynamic Bayesian network


تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
دانلود متن انگلیسی

روش مبتنی بر اندازه گیری عملکرد:
خستگی راننده می تواند در عملکرد عملیاتی او مانند زمان واکنش و حرکات دست بر روی فرمان را تحت تاثیر قرار بدهد. روش مبتنی بر مجموعه فازی شامل حرکت کوچک بر روی فرمان است که کالیبره شده و خستگی راننده را پیش بینی می کند.
4-1- روش مبتنی بر تلفیق چند ویژگی در سه روش بالا تمرکز بر روی تنها یک جنبه خاص بوده و ممکن است نتایج نادرستی را به دلیل اینکه خستگی راننده به طور مستقیم قابل مشاهده نیست را ارائه دهد تنها می تواند اطلاعات موجود را استنباط کند. . تعدادی از دلایل عدم دقت با استفاده از روشهای ذکر شده در بالا اشاره شده است.

خرید