همکار فایل

ترجمه ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی

چالش های یکپارچه سازی آینده نگری  و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها
A challenge of integrating technology foresight

and assessment in industrial strategy development

and policymaking

تعداد صفحات انگلیسی: 26 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
دانلود متن انگلیسی

نتيجه گيري:
در متن فوق فناوري پيش بيني شامل پيش بيني هاي در حال ظهور و ارزيابي ارائه دهندگان محصول، مصرف كنندگان و سهام داران را بررسي كرد.تجزيه و تحليل فناوري در آينده نگاري، هوش فناوري ،ارزيابي تكنولوژي نقشه برداري جاده ها و فناوري ها از آن جمله اند.در نتيجه براي رسيدن به يك درك جامع از اين فناوريهاي در حال ظهور لازم است.چنين روشي يكپارچه برنامه ريزي استراتژيك بابد براي ادامه يك سيستم نوآوري پيچيده مورد بررسي قرار گرفت.

خرید