همکار فایل

احداث مرغداري گوشتي

احداث مرغداري گوشتيخلاصه طرح :

احداث و ايجاد مرغداري گوشتي ده هزار قطعه اي در زمين استيجاري كه مدت زمان اجاره حداقل 10 سال مي باشد. مدت زمان اجرائي طرح تا زمان بهره برداري حداكثر به مدت يكسال مي باشد و از ابتداي سال دوم بهره برداري از طرح آغاز مي شود. و در طول چهار سال و با احتساب يكسال اول كه به عنوان تنفس در نظر گرفته مي شود متقاضي مي تواند ظرف مدت
5سال وام اعطائي را به طور كامل پرداخت نمايد.

 


 

فهرست

خلاصه طرح

مقدمه

سرمایه گذاری

الف) سرمایه گذاری ثابت

ب) سرمایه گذاری جاری

برآورد سرمایه گذاری طرح

درآمد طرح

محاسبه سود و زیان طرح

مشخصات کلی طرح پیشنهادی متقاضی

درخواست کننده تسهیلات اعتباری

مشخصات درخواست کننده

سوابق و تجربیات درخواست کنندگان

نیروی انسانی موردنیاز سال اول طرح

حق الزحمه و حقوق پرسنل موجود و موردنیاز

بانک طرف معامله و مشخصات حساب جاری

مشخصات طرح

انواع مواد اولیه (مصرفی) موردنیاز طرح به تفکیک

روش ساخت و اجرا

ماشین آلات و تجهیزات

سیستم گرمایش و سرمایش

هزینه های پیش بینی نشده و احتمالی

حداقل سرمایه در گردش موردنیاز

خلاصه سرمایه گذاری طرح مرغداری گوشتی

منابع تأمین سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

متنفع شدگان ازطرح

ساختمانها و محوطه سازی موردنیاز

 
خرید