همکار فایل

ترجمه مقاله تفاوت‌هاي فردي

ترجمه مقاله:

Individual differences in the relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction

تفاوت‌هاي فردي در رابطه مابين رضايت نسبت به پاداش‌هاي شغلي و رضايت‌شغلي


چكيده
اگرچه تحقيقات قبلي رابطه مثبتي مابين رضايت دستمزد و رضايت شغلي نشان داده‌اند، ما عموميت اين يافته را رد مي‌كنيم.