همکار فایل

تحقيق درس انگيزش و هيجان

کار تحقیقی درس انگیزش و هیجان
نظریه‌های گرسنگی و تشنگی
تعداد صفحات: 11
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


فهرست مطالب:
نظریه‌ی لیپواستاتیک
ارزیابی
توقف خوردن
ارزیابی‌نظریه‌های‌هوموستاتیک‌
اختلالات خوردن
نظریه‌ی مشوق مثبت
نکات بحث
فربهی یا چاقی
بی اشتهایی و پرخوری روانی
تشنگی
آب درون سلولی و برون سلولی
پدیده‌ی اسمز (یا چگونه آب به درون یا بیرون سلولهای حرکت می کند):
چطور کمبود و محرومیت از آب منجر به تشنگی می شود:
تشنگی اسمزی
تشنگی حجمی
توقف نوشیدن

خرید