همکار فایل

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی در مدیریت

ترجمه مقاله

IS in Managing Business Operations:
The Supply Chain
 سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه


تعداد صفحات انگلیسی: ۱۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه
دانلود متن انگلیسی

MANAGERIAL QUESTIONS

What is supply chain management?

What are the five components of supply chain management? What is the goal of supply chain management?

How is supply chain software used?

What is the role of collaboration?

What is the relation to ERP?

What are the resistances to supply chain software?

Businesses always dealt with their supply chain. That is, they bought raw materials, components, and supplies that they used to create their products or services and sold to a set of customers to whom they delivered their products. What is new is that the speed at which goods and services move through the supply chain increased considerably because improvements in computers and communications speeded the exchange of information 


چکیده
سوالات مدیریتی :
مدیریت در زنجیره عرضه چیست ؟
۵ نمونه از اجزای مربوط به مدیریت در زنجیره عرضه چه می باشد ؟
هدف مدیریت در زنجیره عرضه چه می باشد؟
نقش های مربوط به همکاری چیست ؟
ارتباطات مربوط به برنامه ریزی منابع سرمایه ای ERP چیست ؟
مشکلات مربوط به بخش نرم افزاری در رابطه با زنجیره عرضه چه می باشد ؟
مقدمه
کسب و کار همواره در رابطه با زنجیره عرضه می باشد. یعنی شرکت ها مواد خام، اجزا و ملزومات که برای ایجاد محصولات و خدمات خود به کار می برند، خریداری کرده و اان ها را به مجموعه مشتریانی که محصولاتشان را خریداری می کنند، تحویل می دهند. چیزی که جدید می باشد این است که سرعتی که کالاها و خدمات از زنجیر های مربوط به عرضه عبور می کنند  به طور قابل توجهی افزایش یافته است زیرا پیشرفت در زمینه کامپیوتر و ارتباطات سرعت تبادل اطلاعات را بیشتر می کرده است.

خرید