همکار فایل

ترجمه مقاله سرمایه انسانیHuman Capital and SME Internationalization
 سرمایه انسانی  و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک


تعداد صفحات انگلیسی: ۱۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه
دانلود متن انگلیسی

   Abstract
This study uses a structural equation modeling technique to predict the internationalization of small and medium-sized enterprises (SMEs) from the entrepreneur’s human capital (dimensions: international business skills, inter-national orientation, environmental perception, and management know-how). While international orientation and environmental risk perception predicted internation-alization, international business skills and management know-how did not. The implications of these findings for research and practice are discussed.
Keywords: human capital, internationalization, SMEs, entrepreneur, model
چکیده
این تحقیق از تکنیک مدلسازی مدلسازی معادله ساختاری برای پیش بینی بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک از سرمایه انسانی کارافرین استفاده می کند( ابعادی چون: مهارت در کسب و کار بین المللی، گرایش بین المللی، درک محیطی و دانش مدیریتی مد نظر قرار می گیرند). در حالی که گرایش های بین المللی و درک ریسک های محیطی به پیش بینی بین المللی سازی، مهارت های کسب و کار بین المللی و دانش مدیریتی می پردازد. کاربرد این یافته ها به منظور تحقیق و عملکرد مورد بحث قرار می گیرد.

خرید