همکار فایل

دانلود سوالات بانک تجارت رشته مهندسی صنایع

دانلود سوالات بانک تجارت رشته مهندسی صنایع


سوالات بانک تجارت رشته مهندسی صنایع


سوالات بانک تجارت شامل :

نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات تخصصی رشته مهندسی صنایع ۵۰ سوال  به همراه پاسخ


خرید