همکار فایل

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته اقتصاد

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته اقتصاد
سوالات بانک تجارت شامل

نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات تخصصی رشته اقتصاد ۵۰ سوال  به همراه پاسخ


خرید