همکار فایل

پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C

پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C

     ۳۲۰اسلاید

امیر علیخانزاده


ورودي: يک الگوريتم مي تواند هيچ يا چندين کميت ورودي داشته باشدکه از محيط خارج تامين مي شود.
 خروجي: الگوريتم بايستي حداقل يک کميت به عنوان خروجي داشته باشد.
 قطعيت: هر دستورالعمل بايد واضح و بدون ابهام باشد.
 محدوديت: اگر دستوذالعمل هاي يک الگوريتم را دنبال کنيم ،براي تمام حالات ، الگوريتم بايد پس از طي مراحل محدودي خاتمه يابد.
 کارايي: هر دستورالعمل بايد به گونه اي باشد که با استفاده از قلم و کاغذ بتوان آن را با دست نيز اجرا نمود.


فهرست مطالب:

    جایگاه درس در رشته کامپیوتر
    فصل اول مفاهیم اساسی
    اهداف
    ۱-۱ سیکل زندگی نرم افزار-نیازمندی ها
    ۱-۱ نمودار سیکل زندگی نرم افزار
    ۲-۱ تعریف الگوریتم
    ۲-۱ مثالی از الگوریتم الگوریتم مرتب سازی
    ۲-۱ الگوریتم بازگشتی
    ۲-۱ مثال الگوریتم جستجوی دودویی
    ۳-۱ آرایه ، ساختار و نوع داده
    ۳-۱ نوع داده ای مجرد
    ۴-۱ تحلیل نحوه اجرای یک برنامه
    ۴-۱ میزان حافظه یا پیچیدگی فضای یک برنامه
    ۴-۱ میزان حافظه
    ۴-۱ زمان T(P) برنامه
    ۴-۱ مرحله برنامه
    ۴-۱علامت گذاری مجانبی(O،Ω،Θ)(Asymptotic)
    ۴-۱ مثال(پیچیدگی جمع ماتریس ها)
    ۵-۱روش های اندازه گیری زمان رویدادها در C
    ۵-۱ تولید داده های آزمایشی برای ایجاد بدترین حالت اجرا
    فصل دوم آرایه ها
    اهداف
    فصل دوم آرایه ها و ساختارها
    ۱-۲ آرایه ها
    ساختارها
    یونیون ها
    ساختارهای خود ارجاعی
    لیست
    اعمال صورت گرفته بر روی لیست ها
    نگاشت ترتیبی
    ADT ماتریس اسپارس
    ترانهاده یک ماتریس
    تحلیل ترانهاده
    ضرب ماتریس
    روالmmult
    نمایش آرایه های چند بعدی
    نوع داده مجرد رشته ای(STRING ADT)
    مثال درج رشته
    تطابق الگو(Pattern Matching)
    فصل سوم صف وپشته
    اهداف
    پشته
    ساختار نوع داده مجرد پشته
    پیاده سازی پشته
    جایگذاری به یک پشته
    حذف از یک پشته
    صف
    جایگذاری در صف
    حذف عنصری از یک صف
    مساله مسیر پر پیچ و خم (MAZING)
    تحلیل مسیر
    ارزشیابی عبارات
    اولویت عملگرها
    روش infix
    نشانه گذاری postfix
    خصوصیات postfix
    الگوریتم تبدیل infix به postfix
    مثال
    تحلیل postfix
    فصل چهارم لیست ها
    مشکلات نمایش ترتیبی
    نمایش پیوندی
    اشاره گرها
    خطر استفاده از اشاره گرها
    استفاده از حافظه پویا( استفاده ازheap)
    لیست های تک پیوندی
    لیست های پیوندی
    مثال
    مثال(درج گره mat بعد از cat)
    حذف mat از لیست
    امکانات لازم برای ایجاد لیست پیوندی
    چاپ یک لیست
    صف و پشته پیوندی
    تابع add و delete
    تابع delete
    تابع اضافه کردن به یک پشته پیوندی
    حذف از یک پشته پیوندی
    اضافه کردن گره ای به انتهای یک صف پیوندی
    حذف از ابتدای یک صف پیوندی
    نمایش چند جمله ای ها به صورت لیست های تک پیوندی
    جمع چند جمله ای
    تحلیل جمع چند جمله ای ها
    رابطه هم ارزی
    الگوریتم تعیین کلاس های هم ارزی
    الگوریتم هم ارزی
    نمایش ماتریس های اسپارس به وسیله لیست پیوندی
    لیست های پیوندی دوگانه
    درج دریک لیست پیوندی دوگانه حلقوی
    فصل پنجم درخت
    مفهوم درخت
    مثالی از یک درخت
    اصطلاحات درختان
    نمایش لیست
    نمایش لیست ممکن برای درختان
    نمایش دودویی یک درخت
    ۲-۵ درخت های دودویی
    ۲-۵ ساختار درخت دودویی
    ۲-۵ تفاوت درخت عادی با درخت دودویی
    ۲-۵ خواص درختان دودویی
    ۲-۵ نمایش درخت دودویی
    ۲-۵ نمایش آرایه
    ۲- ۵ نمایش لیست پیوندی
    ۳-۵ پیمایش درخت دودویی
    ۳-۵ پیمایش Inorder
    ۳-۵ پیمایش Inorderیک درخت دودویی
    ۳-۵ پیمایش Preorder
    ۳-۵ پیمایش Preorder یک درخت دودویی
    ۳-۵ پیمایش postorder
    ۳-۵ پیمایش inorder غیربازگشتی
    ۳-۵ پیمایش ترتیب سطحی
    ۴-۵ اعمال مفید بر روی درختان دودویی
    ۵-۵ درختان نخی دودویی
    ۵-۵ پیمایش inorder یک درخت نخی دودویی
    ۶-۵ نوع داده مجرد ( (ADTهرم
    ۶-۵ مثال از max heap و min heap
    ۶-۵ اعمال اساسی بر روی heap
    ۶-۵ صف اولویت
    ۶-۵ نمایش های صف اولویت
    ۶-۵ درج عناصر به داخل یک Max Heap
    ۶-۵ درج عنصر به یک Max heap
    ۶-۵ تحلیل تابع insert_max_heap
    ۶-۵ حذف عنصری از Max Heap
    ۶-۵ تحلیل تابع delete_max_heap
    ۷-۵ درختان جستجوی دودویی
    ۷-۵ تحلیل search
    ۷-۵ درج عنصری به داخل درخت جستجوی دودویی
    ۷-۵ تحلیل insert_node
    ۷-۵ حذف عنصری از درخت جستجوی دودویی
    ۷-۵ درختان جستجوی متعادل
    ۸-۵ درختان انتخابی
    ۹-۵ جنگل ها
    ۹-۵ تبدیل جنگل به یک درخت دودویی
    ۹-۵ پیمایش جنگل
    ۱۰-۵ نمایش مجموعه
    ۱۰-۵ اعمال روی مجموعه ها
    ۱۰-۵ قانون Weighting برایUnion(i ، j )
    ۱۰-۵ پیاده سازی قانون Weighting
    ۱۰-۵ مجموعه ها
    ۱۱-۵ شمارش درختان دودویی
    ۱۱-۵ تعداد درختان دودویی مجزا
    فصل ششم گراف ها
    ۱-۶ گراف ها
    ۱-۶ محدودیت های گراف ها
    ۱-۶ گراف ها
    ۱-۶ نمایش گراف
    ۱-۶ ماتریس مجاورتی
    ۶-۱ لیست های مجاورتی
    ۶-۱ ساختار گره برای لیست های مجاورتی
    ۱-۶ لیست های مجاورتی چندگانه
    ۱-۶ لبه های وزنی
    ۲-۶ اعمال ابتدایی گراف
    ۲-۶ جستجوی عمقی
    ۲-۶ تحلیل dfs
    ۲-۶ جستجوی ردیفی
    ۲-۶ درخت های پوشا
    ۲-۶ اجزای دو اتصالی و نقاط اتصال
    ۳-۶ درختان پوشای با حداقل هزینه
    ۳-۶ الگوریتم راشال
    ۳-۶ الگوریتم پریم
    ۳-۶ الگوریتم سولین
    ۴-۶ یک مبدا و چند مقصد
    ۴-۶ کوتاهترین مسیر بین هر جفت از رئوس
    ۴-۶ گراف جهت دارG و ماتریس هزینه آن ( مثال)
    ۴-۶ بسته بودن تعدی
    ۴-۶ ماتریس بسته بودن تعدی و ماتریس بسته بودن تعدی انعکاسی
    ۵-۶ شبکه AOV
    ۵-۶ شبکه AOV (مثال)
    ۵-۶ فعالیت بر روی لبه (AOV) شبکه
    ۵-۶ محاسبه زودترین زمان
    فصل هفتم مرتب سازی
    ۱-۷ اصطلاحات
    ۱-۷ جستجوی ترتیبی
    ۱-۷ تحلیل تابع seqsearch
    ۱-۷ جستجوی دودویی
    ۱-۷ درخت تصمیم گیری برای جستجوی دودویی
    ۱-۷ وارسی لیست(list Verification)
    ۲-۷ مرتب سازی
    ۳-۷ مرتب سازی درجیInsertion Sort
    ۳-۷ تحلیل تابع insertion sort
    ۳-۷ مرتب سازی درجی(مثال)
    ۳-۷ انواع مرتب سازی درجی
    ۴-۷ مرتب سازی سریع
    ۵-۷ زمان مرتب سازی بهینه
    ۶-۷ مرتب سازی ادغام تکراری( غیر بازگشتی )
    ۶-۷ مرتب سازی ادغام بازگشتی
    ۷-۷ مرتب سازی heap
    ۸-۷ مرتب سازی مبنا
    ۹-۷ مرتب سازی لیست و جدول
    ۱۰-۷ خلاصه مرتب سازی داخلی
    ۱۱-۷ مرتب سازی خارجی (روش های مرتب سازی فایل های بزرگ )
    ۱۱-۷ مرتب سازی خارجی
    ۱۱-۷ ادغام k طرفه
    ۱۱-۷ بکارگیری میانگیر برای عملیات موازی
    ۱۱-۷ مراحل الگوریتم مربوط به میانگیر

خرید