همکار فایل

مدارهای الکترونیکی

مدارهای الکترونیکی


۱۸۶ اسلایدفهرست مطالب:

معرفی عناصرالکتریکی و روابط آنها
مدارهای معادل نورتن و تونن
قوانین جریان و ولتاژ کیرشهف
روشهای ولتاژ-گره و جریان-خانه
مدارهای مرتبه اول
مدارهای مرتبه دوم

خرید