همکار فایل

شيوه معماري اصفهان

پاورپوینت
شيوه معماري اصفهان
 15 اسلاید

شیوه معماری اصفهان
معماری
اصول معماری ایران شامل
ویژه گی های این شیوه چنین بررسی می شود
نیارش
فضا
میدان نقش جهان
مسجد امام (مسجد شاه)
مسجد شیخ لطف الله
عالی قاپو

خرید