همکار فایل

پاورپوینت فشرده سازی صوت

فشرده سازی صوت

پاورپوینت فشرده سازی صوت
۳۵ اسلاید

 
فهرست مطالب:

کوانتیزه کردن
مدولاسیون داده
PCMDifferential
فشرده سازی به روش Psycho-Acoustic
    MPEG AUDIO
کدگذار و کدگشای MPEG
تاریخچه MP3
لایه های صوت در MPEG
لایه ۱
مثال
لایه ۲ – فشرده سازی
لایه ۳ – تاثیرات psycho- Acoustic
لایه ۳ – آستانده های موجود در باندهای حیاتی
لایه ۳
کدگذاری گفتار
Linear Predictive Coding
 LPC Encoder

خرید