همکار فایل

بهره‌برداری از انرژی، وضعیت محیط زیست و توسعه اقتصادی پایدار: شواهدی از استان شاندنگ در چین

مقاله و ترجمه مقاله ISI : عنوان انگلیسی: Energy utilization, environmental quality and sustainable economic development: Evidence from shandong province in china
با موضوع توسعه اقتصادی مربوط به رشته های مهندسی صنایع و اقتصاد 

خرید