همکار فایل

اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند

تحقیق درس اقتصاد


اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند

تعداد صفحات: 25
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

استانداردهای کار
اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.


    اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند
    استانداردهای کار
    حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری
    سال های ابتدایی نهضت کارگری
    رکود اقتصادی و پیروزی های بعد از جنگ
    دهه های 1980 و 1990: پایان نظام آقا بالاسری
    نیروی کار جدید
    افول قدرت اتحادیه ها


خرید