همکار فایل

اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي

تحقیق درس بودجه

اصول و تنظيم و كنترل بودجه دولتي

تعداد صفحات: 28
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

اصول بودجه
منظور از اصول بودجه لزوم رعايت قوائد و تشريفاتي است تا بودجه تنظيمي وسيله‌اي مفيد و قاطعي بمنظور كنترل و شناسايي دخل و خرج دولت باشد تدوين اصول  بودجه نخستين بار توسط لئون‌سر در سال 1885 انجام گرفت

خرید