همکار فایل

مقدمه ای بر سیستم مدیریت دانش سرویس

مقدمه ای بر سیستم مدیریت دانش سرویس (SKMS)

Service Knowledge Management System


تعداد صفحات فارسی :50 صفحه با فرمت ورد

این کتاب دست آورد سالها تحقیق اینجانب از سایت ها و شرکت هایی است که بر پایه ITIL چرخه حیات شرکت خود را حفظ می نمایند و با ایجاد بنگاه های کسب و کار سالم و استفاده از بهترین تجربیات سازمان خود را شکوفا کرده اند.

خرید