همکار فایل

پروژه کاهش افسردگی پس از زایمان زنان

بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان

فرمت : ورد
صفحات:۲۰۰

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه کننده از طریق پاسخ به تست بک انجام شد و سن آزمودنی های مورد پژوهش حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۹ سال بود. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۲۰ خانم بود که در گروه ۴۰ نفری مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین این گروه ها خود به دو دسته بارداری اول و بارداری دوم نیز تقسیم شدند، که در سال ۸۵-۸۴ به درمانگاه قدس، بیمارستان بوعلی و مطب خانم دکتر محمدیاری مراجعه کرده بودند و به صورت غیر تصادفی، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل نمودند. فصل اول و دوم این پایان نامه موجود نمی باشد

فهرست مطالب:

فصل سوم: طرح تحقیق
طرح پژوهش ۱۰۶
جامعه آماری ۱۰۸
نمونه آماری ۱۰۸
روش نمونه‌گیری ۱۰۹
ابزار اندازه‌گیری ۱۰۹
پرسشنامه افسردگی بک ۱۱۰
جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بک ۱۱۴
روند اجرای اطلاعات ۱۱۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۷
فصل چهارم: تحلیل آماری
داده‌های توصیفی پژوهش ۱۱۸
تحلیل داده‌های پژوهش ۱۲۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه پژوهش ۱۳۳
بحث و جمع بندی نهایی ۱۳۴
محدودیت‌های تحقیق ۱۳۶
پیشنهادها ۱۳۶
منابع

خرید