همکار فایل

پرسشنامه رفتار شهروندی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

هدف: ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه)

تعداد صفحات :2 با فرمت ورد

خرید