همکار فایل

پرسشنامه اختلال وسواس

پرسشنامه اختلال و سواس فكري – عملي


تعداد صفحات :4 با فرمت ورد

هدف: ارزيابي و سنجش ميزان اختلال وسواس فكري و عملي از ابعاد مختلف (وسواس هاي آلودگي، اجبارهاي شست وشو، اجبارهاي نظم و ترتيب، اجبارهاي وارسي، افكار وسواسي آسيب به خود و ديگران، افكار وسواسي خشونت، تكانه هاي وسواسي آسيب به خود و ديگران، تكانه هاي وسواس دزدي)

خرید