همکار فایل

روش تحقیق خود پنداری

روش تحقیق خود پنداری

تعداد صفحات: 60
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
دانلود فهرست مطالب

 در این تحقیق از روش توصیفی است که به صورت میدانی در میان دانشجویان برگزار شده است.
 علت انجام روش توصیفی به این جهت است که خودپنداری مقوله شخصیتی و وجودی است و متغیری نیست که بتوان از راه های دیگر غیر از برآورد شخصیت رفتاری آنان برآورده و محاسبه کرده به همین منظور لازم است ضمن منظور لازم است ضمن تبیین خاستگاه عناصر و ویژگی های رفتاری که منجر به خودپنداری مثبت می گردد. و رفتارها و کردارهای مختلف دانشجویان را دربر دارد. فهرست کرد و ضمن نشان کردن و فهرست کردن این الگوها و نمادهای خودپنداری مثبت و تفکیک آنها در جنبه های مختلف ارتباطی و اجتماعی و نیز در دو طبقه دختران پسران این منظور را توصیف کرد.

خرید