همکار فایل

پروژه طراحي سيستم انبارداري

موضوع پروژه:

اصول و طراحي سيستم انبارداري


تعداد صفحات :78 با فرمت ورداصول انبارداري:

درامورتداركات وكارپردازي سيستم انبارداري ازاهميت خاصيت برخورداراست و همكاري اين دو واحد خدماتي با يكديگر اجتناب ناپذير مي باشد .
سيستم صحيح انبارداري متضمن مزاياي زيراست: دريافت حفاظت ودر دسترس قراردادي كالا،مواد و وسائل  مورد نظر بسهولت و سرعت انجام مي شود.
با اعمال كنترل دقيق از ازدياد خارج از حد موجوديها كه ممكن است بر اثر تغيير قنمتها باعث زيان گردد، جلوگيري ميشود. با استفاده صحيح از سيستم انبارداري ميزان  موجودي كالا در انبار و ميزان
مصرف آن در هر واحد كالا كه پايه و اساس حسابداري صنعتي محاسبه ميگردد
كنترل ميزان موجودي در انبار از نظر قيمت به سهولت صورت مي گيرد. صدور قبض انبار (رسيد به جنس انبار) موجبات تسهيل پرداخت مبلغ كالا به فروشنده و عمليات حسابداري مي گردد.

خرید