همکار فایل

پاورپوینت شرکت های تعاونی

آشنایی با شرکت های تعاونی

۷۵ اسلاید


فهرست مطالب


آشنائی با شرکتهای تعاونی
فصل اول : تعاریف
الف- مفهوم عام تعاون
ب : مفهوم خاص واژه تعاون
ج : تعریف شرکت تعاونی
فصل دوم : سابقه فعالیت شرکتهای تعاونی
فصل سوم : اصول جهانی تعاون
فصل چهارم : ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون
فصل پنجم : انواع شرکتهای تعاونی
قانون اساسی و قانون بخش تعاونی شرکتهای تعاونی را به دو نوع تقسیم نموده است
شرکتهای تعاونی تولید
تعریف تعاونیهای تولید
شرکتهای تعاونی توزیع
تعریف تعاونیهای توزیع
انواع شرکتهای تعاونی براساس نوع فعالیت
انواع شرکتهای تعاونی از لحاظ عضویت
شرکت تعاونی عام
شرکت تعاونی خاص
فصل ششم : عضویت و جایگاه عضو در تعاونی
الف : تعریف عضو
ب : شرایط عمومی عضویت در تعاونیها
: تعداد اعضا شرکتهای تعاونی
د : تکالیف عضو در تعاونی
هـ : حقوق اعضاء تعاونی
و : لغو عضویت
فصل هفتم : ارکان شرکت های تعاونی
الف : مجمع عمومی (عالیترین رکن تعاونی)
تعریف مجمع عمومی
انواع مجامع عمومی
۱_مجمع عمومی عادی
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی
۲_مجمع عمومی فوق العاده
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
نصاب حضور اعضاء برای رسمیت مجامع عمومی
ب : هیأت مدیره ( رکن اجرائی )
هیأت مدیره تعاونی
وظایف و اختیارات هیأت مدیره
مدیرعامل
ج : بازرس یا بازرسان ( رکن نظارتی )
بازرسان تعاونی
وظایف بازرس یا بازرسان
فصل هشتم : مراحل تشکیل تعاونی
فصل نهم: آشنایی با سازمانها و نهادهای حامی شرکتهای تعاونی
۱- وزارت تعاون
وظایف و اختیارات وزارت تعاون
الف )نظارت و اجرای قانون
ب ) حقوقی
ج ) اقتصادی و مالی
د) فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی
هـ ) ممانعت ها
۲- اتحادیه تعاونی
ارکان اتحادیه
اهداف و مقاصد اتحادیه ها
۳- اتاق تعاون
ارکان اتاق تعاون
اهداف و مقاصد اتاق تعاون
۴- صندوق تعاون
ارکان صندوق تعاون
مهمترین وظایف صندوق تعاون
ویژگیهای صندوق تعاون
شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات اعتباری صندوق تعاون
نرخ سود تسهیلات اعتباری صندوق تعاون در بخشهای مختلف
فصل دهم :تعاون و کارگروهی
کار گروهی در تعاونی‌ها
تعاون و کارآفرینی

خرید