همکار فایل

تحقیق قرارداد مشارکت تجارتی

تحقیق قرارداد مشارکت تجارتی

17 صفحه

فرمت: ورد (قابل ویرایش)


Venture اصطلاحي است انگليسي كه در زبان حقوقي و اقتصادي كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضيها با توجه به اينكه اين اصطلاح براي اولين مرتبه در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبير نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نيست و گاه ماهيت حقوقي شركت را به خود مي گيرد. اكثر قريب به اتفاق مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي در ايران به نوعي با مقوله سرمايه گذاري خارجي مرتبط مي باشند


فهرست مطالب


فصل اول: جوینت ونچر (مشارکت تجارتی)

فصل دوم: اقسام مشارکت تجارتی بین‌المللی در ایران 

۱) مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)

۲) مشارکت تجارتی بین‌المللی شرکتی

- معایب مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)

- عناصر تشکیل دهنده مشارکت تجارتی 


فصل سوم: شکل حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی

- طبقه بندی قراردادهای مشارکت تجارتی به اعتبار نوع فعالیت

۱) قراردادهای اکتشاف نفت

۲) قراردادهای امور ساختمانی

۳) قراردادهای امور بانکی

الف) مشارکت مدنی در بانکها

ب) مضاربه در بانک

ج) فروش اقساطی در بانک

د) اجاره به شرط تملیک در بانکها


فصل چهارم: خاتمه مشارکت تجارتی بین‌المللی

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات

نتیجه گیری

پیشنهادات

خرید