همکار فایل

ترجمه مقاله حفاظت ناتمام دیفرانسیلی ژنراتور


on wavelet transform

حفاظت ناتمام دیفرانسیلی ژنراتور جدید براساس تبدیل موجک


تعداد صفحات انگلیسی: ۸ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۱۴ صفحه
دانلود متن انگلیسی رایگان


Abstract

This paper proposes a digital computer technique based on wavelet transform for generator incomplete differential protection scheme. Exploitation of the fault-generated high frequency currents, the new scheme can provide fault detection with high sensitivity and is also capable of discriminating between internal and external faults. The effectiveness of the proposed scheme was verified both in the experiment and in the field. The results show that the scheme can detect the generator fault with high sensitivity and selectivity during all operation conditions.


چکیده

این مقاله تکنیک کامپیوتری دیجینال  بر مبنای تبدیل برای طرح دیفرانسیلی ناقص ژنراتور مطرح می کند. با استفاده از خطای جریان‌های فرکانس بالای ژنراتور طرحی جدید ایجاد شده که می تواند به تشخیص خطا با حساسیت بالایی پرداخته و همچنبن قادر به تفکیک بین خطاهای داخلی و خارجی می باشد. کارآیی طرح پیشنهادی در آزمایش و عمل به اثبات رسیده است. نتایج نشان دهنده‌ آن هستند که طرح مزبور می‌تواند خطای ژنراتور را با حساسیت بالایی در تمامی شرایط کاری آشکار نماید.


کلیدواژه: خطای داخلی ژنراتور، تبدیل موجک، حفاظت دفرانسیل،جریان فرکانس بالا

خرید