همکار فایل

ترجمه مقاله بمب های الکترومغناطیسی

HYPOTHETICAL ELECTROMAGNETIC BOMB

بمب های الکترومغناطیسی فرضی

تعداد صفحات انگلیسی: ۹۵ صفحه

تعداد صفحات فارسی : ۷۷ صفحه

دانلود متن انگلیسی


Directed energy is not a science fiction. These are real weapons being tested in real scenarios… And those nations that are not prepared to exploit directed energy will stagnate or even worse,
lose, by clinging to outmoded traditional forms of warfare. They will
fall behind, just as civilizations that clung to the bow and arrow lost
to the rifle and just as bullets and bombs will fall to DEW…(Beason,
2005)

چکیده

هدایت انرژی توسط بشر یک داستان تخیلی علمی نمی باشد. این ها تسلیحات واقعی می باشند که در سناریوهای واقعی مورد آزمایش قرار می گیرند… و کشورهایی که آمادگی استفاده از این انرژی های هدایت شده را ندارند از حرکت باز می ایستند و یا بدتر با استفاده از تجهیزات سنتی و از کار افتاده جنگی ، متحمل شکست می گردند. آن ها پیشرفتی نداشته و همانند تمدنی می گردند که همچنان به تیر و کمان خود وابسته بوده و در برابر تفنگ و گلوله و بمب به زانو در می آیند.

در این بررسی  ، نظریه HPM (منبع قدرت میکروویو) و اصول طراحی کلی معرفی شده در تحقیقات قبلی ، به تعریف مفاهیم مربوط به بمب های الکترونیکی می پردازند. بمب الکترونیکی شامل منبع قدرت میکروویو HPM ، موج بر مناسب و یک آنتن/الکترود بازتابنده می باشد.پالس هایی که توسط منبع قدرت میکروویو (HPM) ایجاد می گردد به صورت امواج مستطیلی شکل می باشد.


خرید