همکار فایل

مقاله حسابداری دولتی

حسابداری دولتی
26 صفحه
فرمت: ورد (قابل ویرایش)

در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند و در نهايت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئوليت پاسخگوئي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق را به صورت اظهارات علني و از طريق مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگان ايشان، دريافت نمايند لذا گزارشگري مالي به عنوان يكي از اشكال علني انتقال حقايق، نقن اساسي در انجام وظيفه مسئوليت پاسخگوئي، اطلاعاتي را براي شهروندان فراهم نمايد تا از طريق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدوديت هاي قانوني مصوب نمايندگان، ارزيابي نمايند.


فهرست

مقدمه

طرح مسئله

هدف تحقیق

اهمیت موضوع

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

پیشنهادات به مراجع ذیربط قانونی

پیشنهاد به دانشگاهها و انجمن های علمی حرفه ای

تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی

تعریف حسابداری دولتی

مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی

تعریف اصول بنیادی حسابداری دولتی

تعریف حساب مستقل

تعریف بودجه

تعریف ذیحساب، معاول ذیحساب و عامل ذیحساب


خرید