همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی چارچوبی برای اندازه گيری عملکرد زنجيره تأمين


ترجمه مقاله انگلیسی

A framework for supply chain performance measurement
چارچوبی برای اندازه گيری عملکرد زنجيره تأمين

تعداد صفحات انگلیسی:15 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :9  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی

چكيده:

مديريت زنجيره تأمين، يكي از اجزاء اصلی استراتژي هاي رقابتي براي افزايش بهره وري و سوددهي سازماني است.در سالهاي اخير، اندازه گيري عملكرد سازماني و شاخص هاي آن، مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرارگرفته است.تحويل صحيح و به موقع محصول به مشتری، اهداف اصلی يک زنجيره تأمين مؤثر و کارآمد هستند. بنابراين، معيارهايی برای اطمينان از کارآيی اجزای عملی زنجيره تأمين، لازم اند. نقش اين شاخص ها و معيار ها در موفقيت يك سازمان،اغراق آميز نيست. زيرا آنها بر کنترل و برنامه ريزی استراتژيك، تاكتيكی و عملياتی، اثر دارند. اندازه گيری عملکرد، نقش تعيين کننده ای در توسعه و پيشرفت زنجيره تأمين دارد، به طوری که می تواند طراحی و مديريت زنجيره تأمين را به سوی عملکرد مورد نظر هدايت کند. اندازه گيري عملکرد و شاخص هاي مربوط به آن، نقش مهمی در طبقه بندي اهداف، ارزيابي عملكرد و تعيين سياست هاي آتي، بازي مي كنند. در مقاله حاضر، يك چارچوب براي افزايش درك بهتراز اهميت انداز هگيري عملكرد مديريت زنجيره تأمين و شاخص هاي آن، ارائه شده است. اميد است با استفاده از مقاله حاضر، انگيزه بيشتري در اين زمينه مهم، ايجاد شود.

واژه های كليدي

زنجيره تأمين - اندازه گيري عملکرد.


خرید