همکار فایل

ترجمه مقاله استراتژی خدمات پس از فروش خودروسازان

ترجمه مقاله انگلیسی

OEM After Sales Strategy:The case for innovation
استراتژی خدمات پس از فروش خودروسازان: موردکاوی نوآوری در خدمات پس از فروش

تعداد صفحات انگلیسی:6 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :7  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی

گشايش:

 در دنياي جديد با فروش خودروهاي جديد، روند حاشيه سود آهسته شده و كاهش مي يابد،اما خدمات پس از فروش به منبعي از درآمد براي بسياري از شركت هاي خودروساز بدل شده است. اما حضور رقباي جديد در عرصه خدمات پس از فروش كه خواهان بخش بزرگتري از بازار هستند، سبب شده است تا رقابت حادث شده، منجر به كاهش سود شود. به منظور حفاظت و توسعة كسب وكار خدمات پساز فروش، شركت هاي خودروساز مي بايد به تهديدات موجود، از طريق نوآوران كسب وكار واكنش نشان داده و گوي سبقت را ازطريق معرفي الگوهاي جديد كسب وكار و به منظور كسب سهم بازار غارت شده، از رقباي خود بربايند. شركت هاي خودروساز مي توانند به منظور كاهش شدت رقابت، قفل برخي ازاجزاي زنجيرة ارزش خود را باز نموده و در عين حال به افزايش بهره وري در درون سازمان هاي خود، تقويت وجهه برند و ارتقاي ارتباط با مشتريان مبادرت ورزند...

خرید