همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت راهبردی منابع انسانی

ترجمه مقاله انگلیسی

Strategic human resource management and supply chain orientation


مدیریت راهبردی منابع انسانی و گرایش زنجیره تامین

تعداد صفحات انگلیسی:12 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :11  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی

چکيده:

اغلب تحقيقات مديريت راهبردی منابع انساني بر روی سازمانهای مجرد و كانوني و نيز بر روی فعاليات هايي كه در داخل شركت ها وجود دارد متمركز شده اند. هدف از اين مقاله پي ريزی شالوده ای برای بررسي مديريت راهبردی منابع انساني در زنجيره تامين است. در اين مقاله چارچوبي ارائه می شود که عوامل موثر بر تأثيرگذاری اتخاذ گرايش زنجيره تأمين را مشخص می کند و همچنین ضرورت ایجاد شیوه های SHRM مورد نیاز جهت دست يابي و سرمايه گذاری روی گرایش زنجيره تأمين مفصلا شرح داده می شود.  ما در این مقاله چندین مشارکت را درادبیات مدیریت راهبردی منابع انسانی و گرایش زنجیره تامین صورت می دهیم

کليد واژه ها:


مديريت راهبردی منابع انساني، زنجيره تأمين، تناسب راهبردی

خرید