همکار فایل

زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان

مقاله زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان
14 صفحه (ورد)

فهرست مطالب

مقدمه 
تعريف اعتياد
وابستگي جسماني و رواني به دارو
مواد مخدر و انواع
شخصيت فرد معتاد به مواد
ويژگيهاي شخصيتي مشترك
اعتياد در نتيجه بيماري رواني است يا اعتياد موجب ضعف روحي و رواني
عوامل اعتياد
زمينه‌هاي رواني اعتياد
اقدامات پيشگيري
مبارزه با اعتياد
روان درماني معتادين
كتابنامه

خرید