همکار فایل

ترجمه مقاله مدیریت ریسک

ترجمه مقاله انگلیسی

Emerald Article: An integrated framework for outsourcing risk management
چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری


تعداد صفحات انگلیسی:19 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :19  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی

چکیده

هدف این مقاله به دنبال ارائه چارچوبشی عمومی جهت ارزیابی و شبیه سازی ریسک های برون سپاری در زنجیره تامین می باشد.

طرح /روش/رویکرد- این رویکرد ترکیبی روش تجزیه و تحلیل ریسک کیفی را که حالت ریسک-شکست زنجیره تامین و تحلیل اثر نامیده می شود، دربرمی گیردکه اقدامات شناسائی، تحلیل و کاهش ریسک را به منظور ارزیابی ریسک برون سپاری زنجیره تامین با هم ادغام می کند.  ارزیابی ریسک کیفی به مدیران ریسک ، ارائه ی یک نمایش تصویری از ریسکهای حتمی را با استفاده از نقشه ریسک اجازه خواهد داد. شبیه سازی مونت کارلو(MSC) مربوط به ریسک های حتمی برون سپاری تحویل با استفاده از سیستم Milk-Run اتخاذ شده است...

خرید