همکار فایل

ترجمه مقاله راهبرد و عملکرد مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله انگلیسی

:Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight
راهبرد و عملکرد مدیریت منابع انسانی: روشن تر کردن خط دید

تعداد صفحات انگلیسی:14 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :23  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی

چکیده این مقاله:
 براساس نظریات و تحقیقات قبلی درباره راهبرد و مدیریت منابع انسانی بنا شده و به دنبال شناسایی روابط مهم بین راهبردهای شرکت، منابع انسانی آن و نتایج عملکرد آن می باشد. در ابتدا ما تمرکز کردن بر روی نقش منابع انسانی در فواید رقابتی را مورد مطالعه قرار می¬دهیم و در ادامه، یک نمونه ی چند مرحله ای را نشان خواهـیم داد که چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسـانی را بر روی فاکتورهای فردی و گروهی به همراه راهبردهای گروهی مشخص خواهد کرد...

خرید