همکار فایل

پاورپوینت سیستم آبیاری

پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت
 14 اسلاید


فهرست مطالب

ویژگیهای سیستم آبیاری سنتر پیوت
افزایش راندمان آبیاری تا حدود ۹۰ درصد
یکنواختی آبیاری
کاهش هزینه های کارگری
عدم نیاز به تسطیع اراضی
قابلیت کاربرد مواد شیمیایی همراه با آبیاری


خرید