همکار فایل

پاورپوینت کاشت پنبه

پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه

 23 اسلاید


فهرست مطالب

کاشت پنبه
آماده‌سازى زمین براى پنبه
آماده‌کردن بذر پنبه
کرک‌گیرى
ضدعفونى کردن بذر پنبه
زمان کاشت بذر پنبه
روش‌هاى کاشت بذر پنبه
عمق کاشت بذر و فاصله بوته‌ها در پنبه
مقدار بذر پنبه
برداشت پنبه
زمان برداشت پنبه
مراحل برداشت پنبه


خرید