همکار فایل

ترجمه مقاله طراحی سازمان

مقالات ترجمه رشته  حسابداری
 What is Organization Design
 طراحی سازمان چیست؟
تعداد صفحه فارسی 3
 تعداد صفحه انگلیسی 3

خرید