همکار فایل

پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

پاورپوینت راهکارهای  پیاده سازی دولت الکترونیک

۳۰ اسلاید


فهرست مطالب:
پیشگفتار
دولت‌ الکترونیکی‌،دولتی‌ هوشمند است
دولت‌ الکترونیکی‌ چیست‌؟
تسهیل‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ شهروندان
ضرورت‌ ایجاد دولت‌ الکترونیکی
الف‌) بحران‌ اعتماد به‌ دولت‌
ب‌) خواست‌ مردم
پ‌) نسل‌ جوان‌ دیجیتال
ت‌) صرفه‌ جویی‌ در هزینه‌ها
ث‌) راهبرد دولت‌ الکترونیکی‌
مهم‌ترین‌ اهداف‌ سیاست‌ ها و ابتکارهای‌ دولت‌ الکترونیکی
گروه‌ اول‌ افراد حقیقی‌ یاشهروندان‌ (دولت‌ – به – شهروندان‌(
گروه‌ دوم‌ بخش‌ غیر دولتی‌ (دولت‌ – به‌- تجارت)
گروه‌ سوم‌ میان‌ دولتی‌ (دولت‌ – به‌ دولت‌(
گروه‌ چهارم‌ درون‌ دولتی‌ (بازدهی‌ و اثر بخشی‌ دولتی‌(
دولت الکترونیکی Egovernmentراهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک(قسمت دوم(
الف‌) پیش‌ نیازهای‌ دولت‌ الکترونیکی‌
راهبرد شفاف‌
رهبری‌ اجرایی‌ قوی‌
تعهد کلیه‌ طرف‌ های‌ ذی‌نفع‌
وجود ظرفیت‌ کافی
تغییر فرهنگی
ب‌) منظر دولت‌ الکترونیکی‌
پ‌) چارچوب‌ مدیریتی‌ دولت‌ الکترونیکی
مدیریت‌ الکترونیکی‌
ساختار حکومتی
سیاست‌ ها و استانداردها
زیرساخت‌ الکترونیکی‌
مدیریت‌ داده‌ الکترونیکی‌
خدمات‌ الکترونیکی
دستور زبان‌های محاسباتی در پردازش زبان‌های طبیعی ۳۰ اسلاید
تاریخچه
مدل نحوی
دستور زبان
الگوریتم تجزیه
واژه نامه
منابع

خرید