همکار فایل

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع

۵۱ اسلاید


فهرست مطالب

برنامه ریزی
تعاریف
کنترل کیفیت (Quality control) چیست؟
وظایف دیگر کنترل کیفیت (Quality control)
پژوهش در کیفیت مراقبتهای بیمارستانی
مدیریت در بهبود کیفیت مراقبتهای بیمارستانی
بخشهای بیمارستانی
مدیریت و برنامه ریزی
ابعاد مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی
کیفیت و مدل مدیریت کیفیت جامع در بهداشت و درمان
کیفیت(Quality)
تصورات غلط درباره کیفیت
نمایش چهار نوع استراتژی
سیستم کنترل کیفیت جامع
گردش ارزیابی و بازرسی در سیستم بهبود کیفیت فراگیر(ژوران)
Total Management
Quality: The Deming Way
Other Contributors
بررسی چگونگی کاربرد نمونه مدیریت کیفیت جامع و …
فنون مورد استفاده در T.Q.M(مدیریت کیفیت جامع)
در فرهنگ T.Q.M
طراحی کیفیت
اهداف T.Q.M در بخش بهداشت درمان بطور خلاصه
مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M)
طراحی کیفیت
کنترل کیفیت
بهبود کیفیت
مدیریت کیفیت جامع (Total Quality Management ) (T.Q.M)

خرید