همکار فایل

ترجمه مقاله یکپارچه سازی مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله
یکپارچه سازی مدیریت منابع انسانی: تلفیق و نقد و بررسی تحقیقات مربوط به مدیریت منابع انسانی سطح کلان و خرد

Desegregating HRM: A Review and Synthesis of Micro and Macro Human Resource Management ResearchDesegregating HRM: A Review and Synthesis of Micro and Macro Human Resource Management Research

تعداد صفحات انگلیسی:50 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :18 صفحه با فرمت ورد

از ابتدای دهه  1980 حوزه ی مدیریت منابع انسانی شاهد تکامل مستقل دو زیرحوزه مستقل (استراتژیک و کارکردی) بوده است که به اعتقاد ما برای این حوزه به عنوان یک کل واحد ناکارامد است.ما در این مقاله  یک گونه شناسی از تحقیقات روی مدیریت منابع انسانی را در دو بعد: سطح تحلیل(فردی/گروهی یا سازمانی) و تعداد راهکار ها (تک یا چندتایی) ارائه می کنیم.ما از این چارچوب برای نقد و بررسی تحقیقات اخیر در هر یک از  4 زیرحوزه استفاده می کنیم. بحث خواهیم کرد که اگرچه پیشرفت قابل توجهی در هر حوزه صورت گرفته است با این حال پتانسیل و قابلیت دستاوردهای بیشتر بوسیله بررسی سراسری هر حوزه وجود دارد.در این راستا, مسیر برخی تحقیقات آتی را بر اساس دیدگاه یکپارچه تری نسبت به مدیریت منابع انسانی پیشنهاد می کنیم.ما اعتقاد داریم که هر دو حوزه می توانند به شکل قابل توجهی به یکدیگر کمک کنند که در این صورت نسبت به مستقل عمل کردن هر یک, منجر به تاثیر عمیق تری بر حوزه مدیریت منابع انسانی می شوند.بررسی های سالانه ای که در مجله مدیریت پدیدار می شوند,دائما با هدف متعادل کردن بررسی جنبه های کارکردی,مرسوم و خرد این حوزه و یا جنبه های کلان تر و استراتژیک مدیریت منابع انسانی است.بررسی ماهونی و دکاپ (1986) برای شناسایی برخی روندها و گرایشات این حوزه, از قبیل تغییر از مدیریت کارکنان به سوی مدیریت منابع انسانی و حرکت از برنامه ریزی منابع انسانی به سمت استراتژی این دوگانگی را اغاز کرد...

خرید