همکار فایل

بررسي بهداشت رواني شاغلین زن و مرد

بررسي مقايسه ي بهداشت رواني در زنان و مردان شاغل


صفحات: 34
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

چکیده :
             پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه بهداشت روانی زنان و مردان شاغل صورت گرفته است . جهت بررسی پژوهش حاضر از تعداد 60 نفر از شاغلین آموزش و پرورش  به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه بهداشت روانی پاسخ دادند . و نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم ارائه گردید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تبيین‌های احتمالی برای نتایج به دست آمده مطرح می‌شود.اهداف كلي :
هدف پژوهش حاضر مقايسه بهداشت رواني در زنان و مردان شاغل مي باشد .
اهداف جزئي :
1-مقايسه بهداشت رواني در زنان شاغل با مدارك تحصيلي مختلف
2-مقايسه بهداشت رواني در مردان شاغل با مدارك تحصيلي مختلف
3-مقايسه بهداشت رواني درزنان با سوابق خدمت مختلف
4-مقايسه بهداشت رواني در مردان با سوابق خدمت مختلف

دانلود فهرست مطالب

خرید