همکار فایل

دانلود ترجمه مقاله مطالعات آینده پژوه

ترجمه مقاله انگلیسی

مطالعات آینده پژوه و عدم قطعیت در خط مشی عمومی: مطالعه موردی روی سالمندی جمعیت در هلند:

Futures studies and uncertainty in public policy: A case study on the ageing population in the Netherlands§ SietskeFutures studies and uncertainty in public policy: A case study on the ageing population in the Netherlands§ Sietske

تعداد صفحات انگلیسی:11 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :11 صفحه با فرمت ورد

مسائل مربوط به سیاست از قبیل پایداری، بهداشت و درمان و بحران مالی بر اهمیت پیش بینی چشم انداز بلند مدت تاکید دارد. با این حال رسیدگی به چنین موضوع منحرف و غیرمعمولی در خط مشی گذاری و سیاست بصورت بلند مدت, در عمل دشوار است. در پایین چشم اندازی در مورد چگونگی تاثیر بلند مدت نگری و عدم قطعیت همراه با آن بر فرایند خط مشی گذاری ارائه شده است. این مقاله از منظر مطالعات آینده پژوه به بررسی این موضوع می پردازد که در فرآیند خط مشی گذاری و سیاست چگونه به عدم قطعیت یک مسئله بلند مدت رسیدگی می شود. مطالعه موردی حاضر روی سالمندی .....................

 

1.مقدمه

این مقاله از منظر مطالعات آینده پژوه به دنبال ایجاد بینش نسبت به این موضوع است که آینده و عدم قطعیت همراه با آن  چگونه درفرآیند خط مشی گذاری و سیاست به کار گفته می شود. مطالعات آینده پژوه به بررسی اصولی این مساله اشاره دارند که آینده چگونه خواهد بود  یا ما می خواهیم چگونه باشد؟ بسته به نوع مطالعه آینده پژوهش یعنی مطالعات آینده پژوه پس نگر, پیش نگر یا هنجار, یک یا چند آینده معین (مطلوب) ممکن است توصیف شود. بوسیله تجزیه و تحلیل این امر که کدام مطالعه آینده پژوهش در خط مشی گذاری و سیاست استفاده شده و اینکه مطالعه آینده پژوه چگونه به مساله عدم قطعیت رسیدگی می کند, چگونگی برخورد خط مشی گذاری و سیاست با عدم قطعیت در مورد آینده مشخص خواهد شد. با این چشم انداز, سوال پژوهش این است: مطالعات آینده پژوهش چگونه در فرآیند خط مشی گذاری و سیاست استفاده می شوند؟
...

خرید